Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Číslovky (Zahlwörter)
a) základní
0 null 5 fünf 10 zehn 15 fünfzehn 20 zwanzig 100 (ein) hundert
1 ein/e, eins 6 sechs 11 elf 16 sechzehn 21 einundzwanzig 101 hunderteins
2 zwei 7 sieben 12 zwölf 17 siebzehn 22 zweiundzwanzig 130 hundertdreißig
3 drei 8 acht 13 dreizehn 18 achtzehn 30 dreißig 800 achthundert
4 vier 9 neun 14 vierzehn 19 neunzehn 40 vierzig 1 000 (ein) tausend
100 000 hunderttausend 1 000 001 eine Million eins 1 000 000 000 eine Milliarde

Datum - Heute ist der 25. (-ste) Mai 1997 (neunzehnhundertsiebenundneunzig)

Všechny číslice menší než milion se píší jako jedno slovo. Po neurčitých číslovkách viele, wenige, einige a po všech číslovkách vyšších než 1 je podstatné jméno v 1. pádě množného čísla a přísudkové sloveso v množném čísle. (např.: Zehn (Viele) Schüler sind hier.)

 

b) řadové

Skloňují se jako přídavná jména.

1. r, e, s erste
2.   zweite
3.   dritte
4.   vierte
5.   fünfte
6.   sechste
7.   sieb(en)te
8. r, e, s achte
9.   neunte
10.   zehnte
11.   elfte
12.   zwölfte
13.   dreizehnte
14.   vierzehnte
20. r, e, s zwanzigste
21.   einundzwanzigste
30.   dreißigste
100.   hundertste
101.   hunderteinte/-erste
341.   dreihunderteinundvierzigste
400.   vierhundertste

- erstens (za/po prvé), zweitens (za druhé); Rudolf II. (der Zweite) - vyslovujeme se členem určitým; 60. léta = die sechziger Jahre / die Sechzigerjahre / 60er Jahre: in den sechziger Jahren

 

c) druhové

- zweierlei (dvojí), dreierlei (trojí)

 

d) podílné

- je zwei (po dvou), je drei (po třech)

 

e) násobné

- zweifach (dvojmo/-itý), zweimal (dvakrát)

 

f) neurčité

- wenig (málo), viel (mnoho), ein paar (několik), ein bisschen (trochu)

- andere, beide, einige, mehrere, viele, wenige - skládají se jako určitý člen: beide, beider, beiden, beide. Předchází-li určitý člen, je skloňování jako přídavné jméno: die vielen/wenigen/beiden Gäste.

 
Určování času:
1:00 es ist 1 Uhr / eins
3:00 es ist drei Uhr
3:05 es ist 5 nach drei
3:10 es ist 10 nach 3
3:15 es ist Viertel 4
es ist Viertel nach 3
Wie spät ist es? - Kolik je hodin?
3:20 es ist 10 (Minuten) vor halb 4
3:30 es ist halb 4
3:35 es ist 5 Minuten nach halb 4
3:40 es ist 10 (Minuten) nach halb 4
3:45 es ist Viertel vor 4 / drei Viertel 4
3:50 es ist 10 (Minuten) vor 4
3:55 es ist 5 (Minuten) vor 4

Um wie viel Uhr? - V kolik hodin? Ich komme um acht Uhr, (am) Freitag, am Wochenende, im Juni, im Winter, jeden Tag, nächste Woche, in zwei Wochen. - Přijdu v osm hodin, v pátek, o víkendu, v červnu, v zimě, každý den, příští týden, za dva týdny. Er ist hier am achten. - Je / Bude zde osmého.

 

- am morgen (ráno), abends (večer), ab morgens (od zítřka), bis heute (dodnes), seit letztem Monat (od minulého měsíce), heute in zwei Monaten (ode dneška za 2 měsíce), vor 5 (před pátou), am Freitag (v pátek), am Wochenende (o víkendu), im Juni (v červnu), jeden Tag (každý den), in zwei Wochen (za dva týdny)

 

2 + 3 = 5 zwei plus drei ist / ist gleich fünf

6 - 4 = 2 sechs minus vier ist zwei

2 x 4 = 8 zwei mal vier ist acht

8 : 2 = 4 acht durch zwei ist vier

32 = 9 drei hoch zwei ist neun

km2 = qkm = Quadratkilometer

25 zweite Wurzel aus 25

(x + y)n  x plus y in Klammern hoch n

 

-einhalb - ... a půl

Např.:

1 1/2 = eineinhalb

2 1/2 = zweieinhalb

3 1/2 = dreieinhalb

...

 

Po číslovkách "eineinhalb", "zweieinhalb" atd. je podstatné jméno vždy v množném čísle.

 

Zlomky

Zlomky se vytvářejí z řadových číslovek přidáním "-l". Jsou středního rodu.

 

Např.:

ein Drittel (třetina)

ein Viertel (čtvrtina)

ein Fünftel (pětina)

...

www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: