Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Mapa webu

Hledáte něco konkrétního? Zkuste se zorientovat na těchto stránkách pomocí následující struktury webu. Může Vám napovědět kde hledat.

 

Úvodem

 

Mapa webu

 

Plánovaná rozšíření webu

 

Výslovnost

 

Souhrn toho nejzákladnějšího

 

Podstatná jména (Substantive)

 

Užití rodů

 

Tvorba podstatného jména z jiného slovního druhu

 

Složená a odvozená podstatná jména

 

Skloňování podstatných jmen

 

Přídavná jména (Adjektive)

 

Po členu určitém

 

Po členu neurčitém

 

Bez členu

 

Názvy

 

Srovnání

 

Stupňování přídavných jmen

 

Tvorba přídavných jmen ze sloves

 

Příčestí přítomné

 

Příčestí minulé

 

Zájmena (Pronomen)

 

a) osobní

 

b) zvratná

 

c) přivlastňovací

 

d) ukazovací

 

e) vztažná

 

f) tázací

 

g) neurčitá a záporná

 

So ein, so eine, so ein (takový, taková, takové)

 

Skloňování vlastních jmen

 

Číslovky (Zahlwörter)

 

a) základní

 

b) řadové

 

c) druhové

 

d) podílné

 

e) násobné

 

f) neurčité

 

Určování času

 

-einhalb - ... a půl

 

Zlomky

 

Slovesa (Verben)

 

Stavba slovesa

 

Infinitiv a druhy

 

a) způsobová

 

b) plnovýznamová

 

c) pomocná

 

Jiné členění

 

Slovesný způsob

 

a) oznamovací (Der Indikativ)

 

b) rozkazovací způsob (Der Imperativ)

 

c) podmiňovací (Konjunktiv 2)

 

Časy a časový posun

 

a) budoucí - futurum 2 (Futur 2)

 

b) budoucí - futurum 1 (Futur 1)

 

c) přítomný - prézens (Präsens)

 

d) minulý - préteritum (Präteritum)

 

e) minulý - perfektum (Perfektum)

 

Sloveso "lassen" v perfektu

 

f) minulý - plusquamperfektum (Plusquamperfektum)

 

Časová souslednost

 

a) oba děje probíhají současně, mají stejný začátek nebo konec

 

b) oba děje neprobíhají současně

 

Slovesné vazby

 

Příslovce (Adverbien)

 

Stupňování příslovcí

 

Zájmenná příslovce (Pronominaladverbien)

 

Předložky (Präpositionen)

 

Dle významu

 

Dle pádu

 

Spojky (Bindewörter)

 

Souřadicí

 

a) spojky, které nemění slovosled

 

b) spojky, které mění slovosled

 

Podřadicí

 

Spojky als a wenn

 

Bezespojkové věty

 

Podvojné spojky

 

entweder ... oder (buď ... nebo)

 

weder ... noch (ani ... ani)

 

zwar ... aber (sice ... ale)

 

nicht nur ... sondern ... auch (nejen ... ale také)

 

sowohl ... als auch (jak ... tak)

 

Člen (Artikel)

 

Použití členu

 

Podmět (Subjekt)

 

Negace (Negation)

 

Vedlejší věty (Nebensätze)

 

Druhy vedlejších vět a jejich spojky

 

Slovosled (Wortfolge)

 

Pořádek slov ve větě

 

Věta oznamovací

 

Věta tázací

 

Věta rozkazovací

 

Trpný rod (Passiv)

 

a) průběhový

 

b) stavový

 

Infinitiv trpného rodu

 

Závislý infinitiv (Abhängiger Infinitiv)

 

Prostý infinitiv (bez ,,zu")

 

Infinitiv s ,,zu"

 

Vazba sein + infinitiv s ,,zu"

 

Vazba haben + infinitiv s ,,zu"

 

Vazba pflegen + infinitiv s ,,zu"

 

Infinitivní vazby

 

Aby

 

Aniž (by)

 

Místo aby

 

Zrádná slova (Verräterische Wörter)

 

Slovesa s odlučitelnými a s neodlučitelnými předponami

 

1. durch-

 

2. über-

 

3. um-

 

4. unter-

 

5. wieder-

 

6. wider-

 

Předložkové vazby se slovesy

 

Roční období, měsíce, dny, denní doby

 

Silná a nepravidelná slovesa

 

Země, hlavní města, obyvatelé, jazyky

 

Gramatika ke stažení

 

Procvičování

 

Čtení souvislého textu

 

Gramatické testy

 

Procvičování slovní zásoby

 

Fotogalerie

 

Obrázkové video/prezentace

 

Obrázkové video

 

Obrázková prezentace

 

Ankety/Návštěvní kniha

 

Ankety

 

Návštěvní kniha

 

Kontakt

 

O autorovi těchto internetových stránek

 

Odkazy

 

Stránky s německou tématikou

 

Zahraniční stránky

 

Možnost studia německého jazyka

 

Možnost získání certifikátu z německého jazyka

 

Další mnou vytvořené internetové stránky

 

Ostatní stránky

 

Doporučené internetové vyhledávače

 

Možnost výměny odkazů

www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: