Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Negace (Negation)

Tvoří se pomocí nicht, nichts, niemand, kein, nein, nie(mals) (nikdy). V německé větě může být pouze jeden zápor. Na zjišťovací otázku zní záporná odpověď Nein, ... Při kladné odpovědi na zápor se používá Doch, ....

Např.:

Kommst du morgen nicht? - Doch, ich komme.

Nepřijdeš zítra? - Ano, přijdu.

 

Nicht

- nesmí stát ve větě před časovaným slovesem

- nicht se užívá, pokud negujeme sloveso, nebo podstatné jméno se členem určitým

Např.: Ich bin nicht groß. - Já nejsem velký.

 

Kein

- užívá se, pokud je u podstatného jména člen neurčitý

Např.: Ich habe kein Auto. - Nemám žádné auto.

 

Ich habe keine Beschwerden mehr. Nemám již žádné potíže.
Sie wohnt nicht mehr in Prag. Už nebydlí v Praze.
Heute kommt niemand mehr. Dnes už nikdo nepřijde.
Ich mache es nie mehr. Už to nikdy neudělám.
Sag nichts mehr! Už nic neříkej!
 
Českému záporu ve spojení se slovem ,,už" odpovídá v němčině spojení: zápor + mehr.

 

Vytvořit zápor lze i u přídavných jmen přidáním předpony un- (např.: gesund (zdravý) - ungesund (nezdravý)).

www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: