Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Podstatná jména (Substantive)

Začínají vždy velkým písmenem.

Pád podstatného jména je vyjádřen členem.

Důležitý je rod podstatného jména. U některých podstatných jmen má výraz různé významy v závislosti na členu.

Např.:

der Band (Bände) – svazek knih

die Band (Bands) – hudební skupina

das Band (Bande) – pouto

 

Užití rodů:

Mužský - názvy dní, měsíců, ročních období, světových stran, větrů, vodních srážek, vlaků, aut, minerálů, alkoholických nápojů, cizích slov (-eur, -ist, -ismus, -loge)

Ženský - názvy letadel, lodí, většiny stromů a květin, většiny řek; subst. číslovky (die Eins); podstatná jména na -heit, -(ig)keit, -schaft, -ung, -ei, -ie, -(t)ion, -in, -ät

Střední - názvy kontinentů, ostrovů, všech měst, většiny zemí, měr a vah, kovů, chemických prvků, zpodstatnělých sloves, mláďat, zdrobnělin (tvoří se příponami -chen, -lein), cizích slov (-um, -ment)

Množné číslo se tvoří přidáním koncovky nebo přehlásky. Nejčastěji se užívá koncovka -(e)n (např.: die Katze - die Katzen). Dále se používá koncovka -er a někdy přehláska (např.: das Buch - die Bücher). Další koncovkou je -s. Ta se často užívá u podstatných jmen cizího původu (např. das Auto - die Autos). Někdy zůstává při tvoření množného čísla tvar podstatného jména stejný a změní se pouze člen (např.: das Fenster - die Fenster).

Pádové otázky:

1. pád - Wer, was

2. pád - Wessen

3. pád - Wem

4. pád - Wen

 

Tvorba podstatného jména z jiného slovního druhu:

- ze sloves přidáním členu a velkým počátečním písmenem; tato podstatná jména jsou rodu středního (např.: tanzen - das Tanzen)

 

- z přídavných jmen (např.: alt - der Alte)

Zpodstatnělá přídavná jména se skloňují stejně jako přídavná jména, píší se ale s velkým počátečním písmenem a mají u sebe zpravidla člen nebo zájmeno.

Názvy jazyků jsou středního rodu, člen se zpravidla neužívá. Ve spojení s některými slovesy (např. übersetzen) se skloňují.
Např.:
Er spricht sehr gut Tschechisch. Er kann aus dem Tschechischen ins Deutsche übersetzen.
Mluví velmi dobře česky. Umí překládat z češtiny do němčiny.
 

- přidáním koncovek -heit, -ung, -keit; u takových podstatných jmen je rod ženský

    z koncovek + přídavné jméno (např. gesund - die Gesundheit)

    z koncovek + sloveso(např.: bestellen - die Bestellung)

 

- z číslovek přidáním velkého písmena (vier - Vier)

 

Složená a odvozená podstatná jména:

Rod složeniny určuje její poslední část.
 
Podstatné jméno + Podstatné jméno
Např.: das Haus (dům) + die Tür (dveře) = die Haustür (domovní dveře)
 
Přídavné jméno + Podstatné jméno
Např.: groß (velký) + die Mutter (matka) = die Großmutter (babička)
 
Nová slova vznikají také odvozováním (např. pomocí předpon a přípon).
Např.:
reisen (cestovat) - verreisen (odcestovat)
nehmen (brát, vzít) - mitnehmen (brát s sebou, vzít s sebou)
wohnen (bydlet) - die Wohnung (byt)
besuchen (navštívit) - der Besucher (návštěvník)
 

Skloňování podstatných jmen:

 

Mužský rod

Ženský rod Střední rod
 
 

1. silné

skloňování
v množném čísle
bez koncovky
 
 
 
 

Skloňují se tak

 
der Lehrer
des Lehrers
dem Lehrer
den Lehrer

bez přehlásky

die Lehrer
der Lehrer
den Lehrern
die Lehrer
 
der Vater
des Vaters
dem Vater
den Vater

většinou s přehláskou

die Väter
der Väter
den Vätern
die Väter
 
die Mutter
der Mutter
der Mutter
die Mutter

vždy s přehláskou

die Mütter
der Mütter
den Müttern
die Mütter
 

jen

die Mutter
die Tochter
das Fenster
des Fensters
dem Fenster
das Fenster

vždy bez přehlásky

die Fenster
der Fenster
den Fenstern
die Fenster
 
p. j. na -e, -er, -el,
-en, -chen, -lein

téměř všechna podst. jména na -er, -el, -en

P. j. muž. a stř. r. na -n nepřibírají v 3. p. mn. č. další n.
 
 

2. silné

skloňování
v množném čísle
koncovka -e
 
 
 
 

Skloňuje se tak

der Tag
des Tag(e)s
dem Tag(e)
den Tag

bez přehlásky

die Tage
der Tage
den Tagen
die Tage
 

mnoho podst. jmen

der Baum
des Baum(e)s
dem Baum(e)
den Baum

s přehláskou

die Bäume
der Bäume
den Bäumen
die Bäume
 

několik podst. jmen

die Stadt
der Stadt
der Stadt
die Stadt

s přehláskou

die Städte
der Städte
den Städten
die Städte
 

asi 40 podst. jmen

das Jahr
des Jahr(e)s
dem Jahr(e)
das Jahr

vždy bez přehlásky

die Jahre
der Jahre
den Jahren
die Jahre
 

mnoho podst. jmen

 
 
 

3. silné

skloňování
v množném čísle
koncovka -er
 
 
 
 

Skloňují se tak

Mužský rod

Střední rod

der Geist
des Geist(e)s
dem Geist(e)
den Geist

bez přehlásky

die Geister
der Geister
den Geistern
die Geister
 

jen der Geist, der Leib

der Mann
des Mann(e)s
dem Mann(e)
den Mann

s přehláskou

die Männer
der Männer
den Männern
die Männer
 

jen 10 podst. jmen

das Kind
des Kind(e)s
dem Kind(e)
das Kind

bez přehlásky

die Kinder
der Kinder
den Kindern
die Kinder
 

mnoho podst. jmen

das Dorf
des Dorf(e)s
dem Dorf(e)
das Dorf

s přehláskou

die Dörfer
der Dörfer
den Dörfern
die Dörfer
 

mnoho podst. jmen

 
 
 

Slabé

skloňování

 

v jednot. i v množ.

čísle

koncovka -(e)n

 
 

Skloňuje se tak

jen Mužský rod

 
der Mensch
des Menchen
dem Menschen
den Menschen
 
die Menschen
der Menschen
den Menschen
die Menschen
 

mnoho podst. jmen

der Junge
des Jungen
dem Jungen
den Jungen
 
die Jungen
der Jungen
den Jungen
die Jungen
 

několik p. jmen živ.

 

v jednot. čísle silné

 

Smíšené

skloňování

 

v množ. čísle slabé
 
 
 
 

Skloňuje se tak

Mužský rod

Ženský rod

Střední rod
der Staat
des Staat(e)s
dem Staat(e)
den Staat
 
die Staaten
der Staaten
den Staaten
die Staaten
 

málo podst. jmen

der Name
des Namens
dem Namen
den Namen
 
die Namen
der Namen
den Namen
die Namen
 

několik podst. jmen

e Frau
r Frau
r Frau
e Frau
 
e Frauen
r Frauen
n Frauen
e Frauen
 

mnoho p. j.

e Schule
r Schule
r Schule
e Schule
 
e Schulen
r Schulen
n Schulen
e Schulen
 

mnoho p. j.

das Auge
des Auges
dem Auge
das Auge
 
die Augen
der Augen
den Augen
die Augen
 

několik podst. jmen

www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: