Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Přídavná jména (Adjektive)

V přísudku mají pro všechny rody i obě čísla stejný tvar (s přídavným jménem je shodný i tvar příslovce). Např.: Der Tisch ist neu. - Stůl je nový. Die Tische sind neu. - Stoly jsou nové.

 
V přívlastku se skloňují dle následujících schémat:
Po členu určitém:
  Singular Plural
Mužský rod   Ženský rod   Střední rod    
Nom. der -e die -e das -e die -en
Gen. des -en der -en des -en der -en
Dat. dem -en der -en dem -en den -en
Akk. den -en die -e das -e die -en
 
Po členu neurčitém:
  Singular Plural
Mužský rod   Ženský rod   Střední rod    
Nom. ein -er eine -e ein -es -e
Gen. eines -en einer -en eines -en -er
Dat. einem -en einer -en einem -en -en
Akk. einen -en eine -e ein -es -e
 
Bez členu:
  Singular Plural
Mužský rod   Ženský rod   Střední rod    
Nom. -er -e -es -e
Gen. -en -er -en -er
Dat. -em -er -em -en
Akk. -en -e -es -e
 
Názvy:
die Burg in Prag Singular Nom. die Prager Burg
Gen. der Prager Burg
Dat. (auf)   der Prager Burg
Akk. die Prager Burg
Die Kirchen in Prag Plural Nom. - Akk. die Prager Kirchen
 

alle / beide

schön-en Frauen

 
einige, viele, wenige, mehrere, andere, zwei (bestimmte Zahlwörter) Nom. -e   Dat. -en
Gen. -er (-en) Akk. -e
 

Pokud vedle sebe stojí více přídavných jmen, mají všechny stejnou koncovku.

Některá přídavná jména lze odvodit pomocí předpon - ge, miss, un, ur a koncovek - -lich, -ig, -isch, -bar, -sam (např.: glücklich, komisch, neugierig, lernbar, seltsam).

 

Srovnání:

Např.:

Er ist so alt wie ich. - Je tak starý jako já.

Er ist groß wie ich. - Je velký jako já.

Er ist größer als ich. - Je větší než já.

Er ist der größte von uns. - Je z nás největší.

 

Stupňování přídavných jmen:

1. stupeň - der Positiv

základní tvar (např.: alt - starý)

2. stupeň - der Komparativ

přidání koncovky -er (např.: älter - starší)

3. stupeň - der Superlativ

přidání koncovky -(e)ste a přidání členu der, die, das (např. der älteste - nejstarší)

Jednoslabičná přídavná jména mají často přehlásku.

Koncovka se řídí členem větným členem, k němuž přídavné jméno náleží.

Nepravidelné stupňování:

Např.:

dobrý - gut, besser, der beste

velký - groß, größer, der größte

vysoký - hoch, höher, der höchste

blízký - nahe, näher, der nächste

mnoho (mnohý) - viel, mehr, der meiste

málo (nemnohý) - wenig, weniger, der wenigste/mindeste

 

Tvorba přídavných jmen ze sloves:

Příčestí přítomné

- činný význam

Pro vyjádření probíhajícího děje se k infinitivu slovesa přidává -d s příslušnou koncovkou.

Např.:

Stoupající ceny - die steigenden Preise

Klesající náklady - sinkende Kosten

tekoucí horká a studená voda - fließend heißes und kaltes Wasser
 

Příčestí minulé

- trpný význam

Pro vyjádření stavu se užívá tvar příčestí minulého s příslušnou koncovkou.

Např.:

Přiložené katalogy - die beigelegten Preislisten.

Namalovaný obraz - ein gemaltes Bild

www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: