Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Příslovce (Adverbien)

- místa:

da - tady, dort - tam, hier - zde, links - vlevo, rechts - vpravo, unten - dole, oben - nahoře, hinten - vzadu, draußen - venku, weg - pryč

- směru:

směr k mluvčímu:

(hier)her - sem, herauf - nahoru, heraus - ven

 

směr od mluvčího:

(dort)hin - tam, hinauf - nahoru, hinaus - ven

- času:

jetzt - nyní, immer - vždy, dann - pak, da - tu

- způsobu:

also - tedy, fast - skoro, ganz - zcela, so - tak, sehr - velmi, zu - příliš

- příčiny:

deshalb - proto, trotzdem - přesto

 

Stupňování příslovcí:

Pravidelné

Např.:

1. stupeň

kurz

2. stupeň

kürzer

3. stupeň

am kürzesten

 

Nepravidelné

Např.:

1. stupeň

gern

gut

viel

2. stupeň

lieber

besser

mehr

3. stupeň

am liebsten

am besten

am meisten

 

Zájmenná příslovce (Pronominaladverbien):

a) tázací:

wo(r) + předložka (např.: worauf - na čem, wozu - k čemu)

b) ukazovací:

da(r) + předložka (např.: davon - o tom, dazu - k tomu)

R vkládáme pokud předložka začíná na samohlásku.

Např.:

Leg das Buch darauf! - Polož tu knihu na to!

Er hat das Papier darunter gegeben. - Dal ten papír pod to.

Ich weiß nicht, wofür er sich interessiert. - Nevím, o co se zajímá.

 

! U osob se užívá předložek a osobních zájmen.

Např.:

Auf wen wartest du? - Na koho čekáš?

Ich warte auf ihn. - Čekám na něj.

www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: