Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Silná a nepravidelná slovesa
Infinitiv (německy): Infinitiv (česky): 3. osoba čísla jednotného přítomného času: 3. osoba čísla jednotného préterita: 3. osoba čísla jednotného perfekta:
backen péci er bäckt er backte/buk er hat gebacken
bedürfen potřebovat er bedarf er bedurfte er hat bedurf
befehlen rozkazovat er befehlt er befahl er hat befohlen
beginnen začít er beginnt er begann/begänne er hat begonnen
beißen kousat er beißt er biss er hat gebissen
bergen skrýt er birgt er barg er hat geborgen
bersten puknout er birst er barst er ist geborsten
betrügen podvádět er betrügt er betrog er hat betrogen
bewegen donutit er bewegt er bewog er hat bewogen
biegen ohýbat er biegt er bog er hat/ist gebogen
bieten nabízet er bietet er bot er hat geboten
binden vázat er bindet er band er hat gebunden
bitten prosit er bittet er bat er hat gebeten
blasen foukat er bläst er blies er hat geblasen
bleiben zůstat er bleibt er blieb er ist geblieben
braten péci, smažit er brät er briet er hat gebraten
brechen zlomit er bricht er brach er hat/ist gebrochen
brennen hořet er brennt er brannte er hat gebrannt
bringen donést er bringt er brachte er hat gebracht
denken myslet er denkt er dachte er hat gedacht
dreschen mlátit er drischt er drasch/drosch er hat gedroschen
dringen naléhat er dringt er drang er hat/ist gedrungen
dürfen smět er darf er durfte er hat gedurft
empfangen přijmout er empfängt er empfing er hat empfangen
empfehlen doporučit er empfiehlt er empfahl er hat empfohlen
empfinden pocítit er empfindet er empfand er hat empfunden
erklimmen vyšplhat se er erklimmt er erklomm er hat erklommen
erlöschen uhasnout er erlischt er erlosch er ist erloschen
erschallen zaznít er erschallt er erscholl er ist erschollen
erschrecken leknout se er erschrickt er erschrak er ist erschrocken
erwägen uvažovat er erwägt er erwog er hat erwogen
essen jíst er isst er aß er hat gegessen
fahren jet er fährt er fuhr er hat/ist gefahren
fallen spadnout er fällt er fiel er ist gefallen
fangen chytat er fängt er fing er hat gefangen
fechten šermovat er ficht er focht er hat gefochten
finden najít er findet er fand er hat gefunden
flechten plést er flicht er flocht er hat geflochten
fliegen letět er fliegt er flog er hat/ist geflogen
fliehen prchat er flieht er floh er ist geflohen
fließen téct er fließt er floß er hat/ist geflossen
fressen žrát er frisst er fraß er hat gefressen
frieren mrznout er friert er fror er hat/ist gefroren
gären kvasit er gärt er gor/gärte er hat/ist gegoren
gebären rodit sie gebärt sie gebar sie hat geboren
geben dát er gibt er gab er hat gegeben
gedeihen dařit se er gedeiht er gedieh er ist gediehen
gehen jít er geht er ging er ist gegangen
gelingen podařit se es gelingt es gelang es ist gelungen
gelten platit er gilt er galt er hat gegolten
genesen uzdravit se er genest er genas er ist genesen
genießen vychutnávat er genießt er genoss er hat genossen
geraten octnout se er gerät er geriet er ist geraten
geschehen stát se es geschieht es geschah es ist geschehen
gewinnen vyhrát er gewinnt er gewann er hat gewonnen
gießen lít er gießt er goss er hat gegossen
gleichen rovnat se er gleicht er glich er hat geglichen
gleiten klouzat se er gleitet er glitt/gleitete er ist geglitten
glimmen doutnat er glimmt er glomm er hat geglommen
graben kopat er gräbt er grub er hat gegraben
greifen mít er greift er griff er hat gegriffen
haben mít er hat er hatte er hat gehabt
halten držet er hält er hielt er hat gehalten
hängen viset er hängt er hing er hat gehangen
hauen sekat er haut er hieb/haute er hat gehauen
heben zdvíhat er hebt er hob er hat gehoben
heißen jmenovat se er heißt er hieß er hat geheißen
helfen pomoci er hilft er half er hat geholfen
kennen znát er kennt er kannte er hat gekannt
klingen znít er klingt er klang er hat geklungen
kneifen skřípnout, štípat er kneift er kniff er hat gekniffen
kommen přijít er kommt er kam er ist gekommen
können moci er kann er konnte er hat gekonnt
kriechen lézt er kriecht er kroch er ist gekrochen
laden nakládat er lädt er lud er hat geladen
lassen nechat er lässt er ließ er hat gelassen
laufen běžet er läuft er lief er ist gelaufen
leiden trpět er leidet er litt er hat gelitten
leihen půjčit er leiht er lieh er hat geliehen
lesen číst er liest er las er hat gelesen
liegen ležet er liegt er lag er hat/ist gelegen
lügen lhát er lügt er log er hat gelogen
mahlen mlít er mahlt er mahlte er hat gemahlen
meiden vyvarovat se er meidet er mied er hat gemieden
melken dojit er melkt er melkte er hat gemolken/gemelkt
messen měřit er misst er maß er hat gemessen
misslingen nedařit se es misslingt es misslang es hat misslungen
mögen chtít er mag er mochte er hat gemocht
müssen muset er muss er musste er hat gemusst
nehmen vzít er nimmt er nahm er hat genommen
nennen jmenovat er nennt er nannte er hat genannt
pfeifen pískat er pfeift er pfiff er hat gepfiffen
preisen velebit er preist er pries er hat gepriesen
quellen prýštit er quillt er quoll er hat gequollen
raten radit er rät er riet er hat geraten
reiben třít er reibt er rieb er hat gerieben
reißen trhat, cestovat er reißt er riss er hat/ist gerissen
reiten jezdit (na koni) er reitet er ritt er hat/ist geritten
rennen běžet er rennt er rannte er hat/ist gerannt
riechen vonět er riecht er roch er hat gerochen
ringen zápasit er ringt er rang er hat gerungen
rinnen téci er rinnt er rann er ist geronnen
rufen volat er ruft er rief er hat gerufen
salzen solit er salzt er salzte er hat gesalzt/gesalzen
saufen chlastat er säuft er soff er hat gesoffen
saugen sát er saugt er sog er hat gesogen/gesaugt
schaffen tvořit er schafft er schuf er hat geschaffen
scheiden oddělit, loučit se er scheidet er schied er hat/ist geschieden
scheinen svítit er scheint er schien er hat geschienen
schieben sunout er schiebt er schob er hat geschoben
schießen střílet er schießt er schoss er hat/ist geschossen
schinden stahovat er schindet er schindete/schund er hat geschunden
schlafen spát er schläft er schlief er hat geschlafen
schlagen bít er schlägt er schlug er hat geschlagen
schleichen plížit se er schleicht er schlich er hat/ist geschlichen
schleifen brousit er schleift er schliff er hat geschliffen
schließen zavřít er schließt er schloss er hat geschlossen
schlingen polykat er schlingt er schlang er hat geschlungen
schmeißen házet er schmeißt er schmiss er hat geschmissen
schmelzen tát er schmilzt er schmolz er ist geschmolzen
schneiden řezat er schneidet er schnitt er hat geschnitten
schreiben psát er schreibt er schrieb er hat geschrieben
schreien křičet er schreit er schrie er hat geschrien
schreiten kráčet er schreitet er schritt er ist geschritten
schweigen mlčet er schweigt er schwieg er hat geschwiegen
schwellen bobtnat er schwillt er schwoll er ist geschwollen
schwimmen plavat er schwimmt er schwamm er hat/ist geschwommen
schwinden mizet er schwindet er schwand er ist geschwunden
schwingen mávat er schwingt er schwang er hat geschwungen
schwören přísahat er schwört er schwur/schwor er hat geschworen
sehen vidět er sieht er sah er hat gesehen
sein být er ist er war er ist gewesen
senden posílat er sendet er sandte/sendete er hat gesandt/gesendet
singen zpívat er singt er sang er hat gesungen
sinken klesat er sinkt er sang er ist gesunken
sinnen přemýšlet er sinnt er sann er hat gesonnen
sitzen sedět er sitzt er saß er hat/ist gesessen
sollen mít (povinnost) er soll er sollte er hat gesollt
spalten štípat er spaltet er spaltete er hat gespalten
speien plivat er speit er spie er hat gespie(e)n
spinnen příst er spinnt er spann er hat gesponnen
sprechen mluvit er spricht er sprach er hat gesprochen
sprießen vyrazit er sprießt er spross er hat gesprossen
springen skákat er springt er sprang er ist gesprungen
stechen píchat er sticht er stach er hat gestochen
stecken vězet er steckt er steckte/stak er hat gesteckt
stehen stát er steht er stand er hat/ist gestanden
stehlen krást er stiehlt er stahl er hat gestohlen
steigen stoupat er steigt er stieg er ist gestiegen
sterben zemřít er stirbt er starb er ist gestorben
stinken páchnout er stinkt er stank er hat gestunken
stoßen strkat er stößt er stieß er hat/ist gestoßen
streichen hladit, třít er streicht er strich er hat/ist gestrichen
streiten hádat se er streitet er stritt er hat gestritten
tragen nosit er trägt er trug er hat getragen
treffen potkat er trifft er traf er hat getroffen
treiben hnát er treibt er trieb er hat/ist getrieben
treten šlápnout er tritt er trat er hat/ist getreten
trinken pít er trinkt er trank er hat getrunken
trügen klamat er trügt er trog er hat getrogen
tun dělat er tut er tat er hat getan
verderben kazit se er verdirbt er verdarb er hat/ist verdorben
verdrießen mrzet es verdrießt es verdross es hat verdrossen
vergessen zapomenout er vergisst er vergaß er hat vergessen
verlieren ztratit, prohrát er verliert er verlor er hat verloren
verlöschen zhasnout er verlischt er verlosch er ist verloschen
verstehen rozumět er versteht er verstand er hat verstanden
verzeihen odpustit er verzeiht er verzieh er hat verziehen
wachsen růst er wächst er wuchs er ist gewachsen
wägen vážit er wägt er wog er hat gewogen
waschen prát er wäscht er wusch er hat gewaschen
weben tkát er webt er webte/wob er hat gewebt/gewoben
weichen ustoupit er weicht er wich er ist gewichen
weisen ukázat er weist er wies er hat gewiesen
wenden obrátit er wendet er wandte/wendete er hat gewandt/gewendet
werben najmout er wirbt er warb er hat geworben
werden stát se er wird er wurde er ist geworden
werfen hodit er wirft er warf er hat geworfen
wiegen vážit er wiegt er wog er hat gewogen
winden vinout, kroutit er windet er wand er hat gewunden
wissen vědět er weiß er wusste er hat gewusst
wollen chtít er will er wollte er hat gewollt
ziehen tahat er zieht er zog er hat/ist gezogen
zwingen nutit er zwingt er zwang er hat gezwungen
www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: