Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Slovosled (Wortfolge)

Pořádek slov ve větě:

Věta oznamovací

a) přímý - podmět stojí na prvním místě

Podmět + časované sloveso + ostatní větné členy.

Např.: Ich schreibe den Brief. - Napíšu ten dopis.

 

b) nepřímý - podmět stojí za časovaným slovesem

- když chceme zdůraznit člen

Zdůrazněný větný člen + určité sloveso + podmět + ostatní členy.

Např.: Heute schrieb er einen Brief. - Dnes napsal dopis.

 

Věta tázací

- doplňovací

Tázací zájmeno + sloveso + podmět + ostatní větné členy.

Např.: Was schrieb er heute? - Co dnes napsal?

 

- zjišťovací

Určité sloveso + podmět + ostatní větné členy.

Např.: Schrieb er heute einen Brief? - Napsal dnes dopis?

 

Nepřímé otázky:

1. Nepřímá otázka se spojkou ,,ob" (zda, jestli):

Přímá otázka:

Arbeitet er jetzt bei Škoda?

Pracuje teď ve Škodovce?

 

Nepřímá otázka:

Sie fragt, ob er jetzt bei Škoda arbeitet.

Ptá se, zda/jestli teď pracuje ve Škodovce.

 

Spojka ,,ob" uvádí větu vedlejší, určité sloveso je proto na konci věty.

 

2. Nepřímá otázka s tázacím zájmenem:

Přímá otázka:

Wo
Wie lange
Warum
arbeitet
arbeitet
ist
er
er
er
jetzt?
schon da?
nicht in der alten Firma geblieben?

 

Nepřímá otázka:

Sie weiß nicht,
Wo
Wie lange
Warum
er
er
er
jetzt
schon da
nicht in der alten Firma geblieben
arbeitet.
arbeitet.
ist.

 

Také nepřímá otázka má pořádek slov věty vedlejší s určitým slovesem na konci věty.

 

3. Nepřímá otázka se zájmenným příslovcem tázacím:

Přímá otázka:

Wofür
Wonach
Worauf
interessiert
möchte
hat
er
er
er
sich?
fragen?
so lange gewartet?

 

Nepřímá otázka:

Sie möchte wissen,
Wofür
Wonach
Worauf
er
er
er
sich
fragen
so lange gewartet
interessiert.
möchte.
hat.

 

Nepřímá otázka může být uvedena též zájmenným příslovcem tázacím.

 

Věta rozkazovací

První místo sloveso

Např.: Schreib deinem Bruder einen Brief!

Je-li předmět vyjádřen dvěma zájmeny, stojí zájmeno ve 4. pádu před zájmenem ve 3. pádu.

Např.: Er bringt mir ein Buch. => Er bringt es mir. (Přinese mi knihu. => Přinese mi ji.)

Více příslovečných určení ve větě jde po sobě obvykle v následujícím pořadí:

1. času - 2. místa - 3. způsobu

Např.: Alena hat gestern zu Hause fleißig gearbeitet. - Alena včera doma pilně pracovala.

 

V hlavní větě tvoří první část (vlevo) časované sloveso, druhou část (vpravo) tvoří jeho „doplňující část“ - infinitiv při použití modálního slovesa, odlučitelná předpona, u složených časů to může být příčestí minulé.

Ve větě vedlejší tvoří první část (levou) část uvozovací výraz vedlejší věty, druhou (pravou) část tvoří časované sloveso.

Např.:

Sein Vater ist gestern in die Schule gegangen. - Jeho otec šel včera do školy.

Er weiß noch nicht, ob er morgen kommt. - Ještě neví, jestli zítra přijde.

www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: