Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Spojky (Bindewörter)

Souřadicí:

Spojují dvě hlavní věty a nebo dvě věty vedlejší. Nespojují tedy nikdy větu hlavní a větu vedlejší.

 

a) spojky, které nemění slovosled

Tvary:

... spojka - podmět - přísudek - ostatní větné členy

... spojka - zdůrazněné slovo - přísudek - podmět - ostatní větné členy

Spojky: aber (ale), denn (neboť), oder (nebo), sondern (nýbrž), und (a)

Např.:

Meine Mutti hat das Glas gekauft, denn es war billig.

Maminka koupila tu sklenici, neboť byla levná.

 

Heute gehen wir ins Kino und morgen fahren wir nach Prag.

Dnes jdeme do kina a zítra pojedeme do Prahy.

 

b) spojky, které mění slovosled

Po těchto spojkách je přísudek na prvním místě.

Spojky: deshalb (proto), darum (proto z toho důvodu), trotzdem (přesto)

Např.:

Er ist krank, deshalb ist er nicht in der Arbeit.

Je nemocen, proto není v práci.

 

Podřadicí:

Uvozují větu vedlejší, která je závislá na větě hlavní. Po těchto spojkách následuje věta vedlejší.

Spojky: dass (že), weil (protože), obwohl (ačkoliv), wenn (když)

Např.:

Ich bin zu Hause, weil ich krank bin.

Jsem doma, protože jsem nemocný.

 

Spojky als a wenn

Als se používá v případech, kdy se jedná o jednorázový děj v minulosti.

Např.:

Als ich klein war, war ich in Österreich.

Když jsem byl malý, byl jsem v Rakousku.

 

Wenn se používá ve všech ostatních případech, tj. u děje přítomného, budoucího a u opakovaného děje v minulosti.

Např.:

Wenn ich ihn besuche, nehme ich sein Buch mit.

Až ho navštívím, vezmu s sebou jeho knihu.

 

Bezespojkové věty:

Po některých slovesech (např. sagen (říkat), glauben (věřit, myslet), meinen (mínit), denken (myslet)) se může vynechat spojka "dass". Tato věta má pak stejný slovosled jako věta hlavní. Spojku "dass" nelze vynechat, pokud je věta hlavní záporná.

 

Např.:

Ich befürchte, sie kommen heute nicht mehr. - Obávám se, že dnes už nepřijdou.

 

Podvojné spojky:

entweder ... oder (buď ... nebo)

Entweder er oder sie kommen morgen zu Besuch. Buď on nebo ona přijdou zítra na návštěvu.

 

Entweder habe ich meinen Pass verloren oder ich habe ihn zu Hause gelassen.
Entweder ich habe
Ich habe entweder

Buď jsem svůj pas ztratil, nebo jsem ho nechal doma.

 

Po ,,entweder" může být přímý i nepřímý pořádek slov. Ve větách s pomocným nebo způsobovým slovesem, může být ,,entweder" na začátku věty nebo až za tímto slovesem. Po ,,oder" je přímý pořádek slov.

 

weder ... noch (ani ... ani)

Weder er noch sie waren zu Hause. Ani on ani ona nebyli doma.
Weder kam er, noch rief er an. Ani nepřišel, ani nezavolal.
Er hatte weder Zeit noch Lust. Neměl ani čas ani chuť.

 

Man hat mir weder meinen Koffer gestohlen, noch habe ich ihn verloren.
Man hat mir meinen Koffer weder gestohlen,
Weder hat man mir meinen Koffer gestohlen,

Ani mi kufr neukradli, ani jsem ho neztratil.

 

Je-li věta v perfektu, může být ,,weder" na začátku věty nebo až za pomocným nebo způsobovým slovesem. Po ,,noch" je vždy nepřímý pořádek slov.

 

Er hat uns weder besucht, noch (hat er uns) angerufen. Ani nás nenavštívil, ani nám nezavolal.

Mají-li obě věty některé větné členy stejné, nemusíme je opakovat.

 

Er hat weder ihn noch uns angerufen. Nezavolal ani jemu ani nám.

Věty v souvětí se spojkou ,,weder ... noch" jsou na rozdíl od češtiny vždy kladné.

 

zwar ... aber (sice ... ale)

Zwar hast du recht, aber wir müssen das doch machen.
Du hast zwar recht,

Máš sice pravdu / Sice máš pravdu, ale musíme to stejně udělat.

 

,,Zwar" může být na začátku věty, pak má věta nepřímý pořádek slov, nebo až za slovesem.

 

nicht nur ... sondern ... auch (nejen ... ale také)

Nicht nur er, sondern auch sie war da. Byl tam nejen on, ale i ona.

 

In Deutschland habe ich nicht nur gearbeitet, sondern (ich habe) auch viel Sport getrieben.
sondern ich bin dort auch viel gereist.
V Německu jsem nejen pracoval, ale také jsem tam hodně sportoval.
ale také jsem tam hodně cestoval.

 

Po ,,sondern" je vždy přímý pořádek slov. V perfektu můžeme vynechat podmět a pomocné sloveso, pokud je stejné jako v hlavní větě.

 

sowohl ... als auch (jak ... tak)

Sowohl er als auch sie haben danach gefragt. Jak on tak ona se na to ptali.

 

Ich habe sowohl Deutsch als auch Englisch gesprochen. Mluvil jsem jak německy tak anglicky.
www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: