Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Vedlejší věty (Nebensätze)

Jsou připojeny buď bez spojek, vztažnými zájmeny, tázacími zájmeny (wer, was, wie, wohin), nebo podřadicími spojkami (dass, weil, wenn, obwohl). Časované sloveso ve vedlejší větě je na konci věty.

 

Např.:

Er kommt heute nicht, weil er krank ist. - Dnes nepřijde, protože je nemocný.

Ich weiß nicht, wohin er geht. - Nevím, kam jde.

Ich weiß nicht, wohin er gegangen ist. - Nevím, kam šel.

 

Druhy vedlejších vět a jejich spojky:

Podmětné, předmětné

Vyjadřují podmět, předmět věty hlavní - dass (že - ve větě vypovídací, aby - ve větě žádací), např.: Es scheint, dass er zurückkommt. - Zdá se, že se vrátí. Ich will, dass sie kommt. - Chci, aby přišla. Předmětnou větou je i nepřímá řeč - dass (lze vynechat), např.: Er sagt, dass sie krank ist / , sie ist krank. Nebo konj. préz. (při citování), sie sei krank. Stejně i nepřímá otázka - ob (zda), wann (kdy), wo (kde), warum (proč),... Např.: Er fragt, wann du kommst. - Ptá se, kdy přijdeš.

 

Přívlastkové (vztažné)

Rozvíjí podmět nebo předmět věty hlavní. Patří sem der (který), die (která), das (které), wo(-) (kde), wie (jak), wer (kdo), was (co). Např.: Der Chor, in dem ich singe. - Sbor, ve kterém zpívám.

 

Věty příslovečné

Vyjadřují příslovečná určení, která rozvíjejí hlavní větu:

- místní -

wo (kde), woher (odkud), wohin (kam)

- časové -

děj současný: als (když (jednorázový děj v minulosti)), wenn (když, kdykoliv), sooft (kdykoliv), sobald (jakmile), solange (pokud), während (zatímco); děj předčasný: nachdem (potom, když), wenn/als (když), seit(dem) (od té doby, co), kaum (sotvaže (nepřímý slovosled)), děj následný: bevor, ehe (dříve než), bis (až, dokud ne), např.: Er blieb dort, bis sie zurückehrte. - Zůstal tam, dokud se nevrátila.

- způsobové -

věta srovnávací - děj skutečný - wie (jak, jako), als (než), so - so (tak - tak), je - desto (čím - tím), věta srovnávací - děj neskutečný - als ob (jako by), věta účinková - sodass (takže), věta prostředku - indem (tím, že), věta zvláštní okolnosti - ohne dass (aniž), (an)statt dass (místo aby)

- příčinné -

weil/da (protože, poněvadž), zumal (zvláště, zejména když)

- podmínkové -

wenn (jestliže, kdyby (lze vynechat, pak slovosled otázkový)), falls (v případě, že)

- účelové -

damit/dass (aby), např.: Er spricht laut, damit sie ihn hören. - Mluví hlasitě, aby ho slyšeli.

- přípustkové -

obwohl/obgleich/obschon (ačkoli), trotzdem dass (přestože)

www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: