Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Závislý infinitiv (Abhängiger Infinitiv)

Prostý infinitiv (bez ,,zu")

Klade se po slovesech způsobových (např.: Er will gut deutsch sprechen. - Chce dobře mluvit německy.), po lassen, bleiben, sehen, hören, v stručných sděleních i po gehen, kommen, helfen, schicken, lehren, lernen (např.: Gehst du mit mir einkaufen? - Jdeš se mnou nakupovat?)

 

Infinitiv s ,,zu"

Kromě sloves uvedených výše se infinitivy závislé na všech dalších slovesech a všech podstatných a přídavných jménech spojují pomocí ,,zu".

Např.: Er beginnt Tschechisch zu lernen. - Začíná se učit česky.

 

Vazba sein + infinitiv s ,,zu"

Vyjadřuje pasivní možnost či nutnost (lze, je možno, je třeba). Nositel děje není vyjádřen.

Např.: Das Problem ist zu lösen. - Problém je třeba (lze) řešit.

 

Vazba haben + infinitiv s ,,zu"

Vyjadřuje aktivní možnost, nutnost (původce děje má možnost, povinnost, něco vykonat).

Např.: Wir haben noch viel zu lernen. - Musíme se ještě hodně učit.

 

Vazba pflegen + infinitiv s ,,zu"

Vyjadřuje opakování děje.

Např.: Ich pflege spät schlafen zu gehen. - Chodívám pozdě spát.

 

Infinitivní vazby:

Aby

- pokud jsou ve dvou větách stejné podměty => um - zu

Např.:

Ich gehe in die Stadt. - Jdu do města.

Ich muss einkaufen. - Musím nakoupit.

=> Ich gehe in die Stadt um einzukaufen. - Jdu do města, abych nakoupil.

- pokud jsou ve dvou větách různé podměty => damit

Např.:

Wir ziehen um. - Stěhujeme se.

Unsere Kinder bekommen ein eigenes Zimmer. - Děti dostanou vlastní pokoj.

Wir ziehen um, damit unsere Kinder ein eigenes Zimmer bekommen. - Stěhujeme se, aby děti dostaly vlastní pokoj.

 

Aniž (by)

- pokud jsou ve dvou větách stejné podměty => ohne - zu

Např.:

Er ging weg. - Odešel pryč.

Er hat sich nicht verabschiedet. - Nerozloučil se.

=> Er ging weg, ohne sich zu verabschieden. - Odešel, aniž by se rozloučil.

- pokud jsou ve dvou větách různé podměty => ohne - dass

Např.:

Er ging weg. Odešel pryč.

Wir konnten uns nicht verabschieden. - Nemohli jsme se rozloučit.

=> Er ging weg, ohne dass wir uns verabschieden konnten. - Odešel, aniž bychom se mohli rozloučit.

 

Místo aby

- pokud jsou ve dvou větách stejné podměty => (an)statt - zu

Např.:

Er ging ins Kino. - Šel do kina.

Er lernte nicht für den Test. - Neučil se na test.

=> Anstatt für den Test zu lernen, ging er ins Kino. - Místo aby se učil na test, šel do kina.

- pokud jsou ve dvou větách různé podměty => (an)statt dass

Např.:

Sie fahren zusammen weg. - Společně odjíždějí.

Er hilft dem Vater nicht. - Nepomáhá tatínkovi.

=> Sie fahren zusammen weg, anstatt dass er dem Vater hilft. - Společně odjíždějí, místo aby pomohl tatínkovi.

www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: