Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Zrádná slova (Verräterische Wörter)

U některých vyjádření je důležité vědět, jaké slovo zvolit. Existuje totiž celá řada slov se stejným překladem do češtiny, avšak s odlišným užitím. Zde uvádím pár nejpoužívanějších a vysvětlení, kdy které použít.

 

rád

gern (s potěšením) - Např.: Wir spielen gern Karten. - Hrajeme rádi karty.

froh (ve spojení froh sein/über etwas) - Např.: Ich bin froh, dass ich den Schlüssel gefunden habe. - Jsem rád, že jsem našel ten klíč.

 

sám

selbst (zdůrazňuje především zmíněnou osobu nebo věc) - Např.: Der Direktor selbst hat dabei geholfen. - Sám ředitel u toho pomáhal.

allein (osamocený) - Např.: Sie kann die Kinder nicht allein zu Hause lassen. - Nemůže nechat děti doma samotné.

 

pozdě

spät (v pozdních hodinách) - Např.: Sie kommt heute spät nach Hause. - Přijde dnes pozdě domů.

zu spät (opožděně) - Např.: Ich komme doch nie zu spät. - Já přece nechodím nikdy pozdě.

 

dost

ziemlich (většinou ve spojení s přídavným jménem nebo příslovcem) - Např.: Der Mantel ist ziemlich teuer. - Ten kabát je dost drahý.

genug (existuje i samostatně, označuje dostatek, dostatečné množství) - Např.: Ich habe nicht Geld genug (genug Geld). - Nemám dost peněz.

 

přesný

pünktlich (dochvilný, ve stanovenou dobu, časové údaje) - Např.: Das Flugzeug landete pünktlich. - Letadlo přistálo přesně.

genau (souhlasící v detailech s čím, kým) - Např.: Er ist die genaue Kopie seines Vaters. - On je přesná kopie svého otce.; (důkladný, svědomitý, pečlivý) - Např.: Sie arbeiten sehr genau. - Pracují velmi přesně.

 

jako

wie (při srovnání stejných veličin, při porovnání) - Např.: Du bist so alt wie ich. - Jsi tak starý jako já.

als (jakožto, než-li - při vyjadřování postavení, povolání, atd.) - Např.: Er kam als Techniker und jetzt arbeitet er als Vertriebsleiter. - Přišel jako technik a teď pracuje jako vedoucí prodeje.

 

vyzkoušet, zkusit

an/probieren (vyzkoušet (si) oblečení; slabé sloveso s odlučitelnou předponou) - Např.: Ich probiere diesen blauen Mantel an. - Vyzkouším si tento modrý kabát.

aus/probieren (vyzkoušet (něco nového), vyzkoušet funkceschopnost; slabé sloveso s odlučitelnou předponou) - Např.: Mein Vater kaufte eine neue Säge und will sie heute Nachmittag ausprobieren. - Můj otec si koupil novou pilu a chce ji dnes odpoledne vyzkoušet.

probieren (zkusit (nejčastěji ve smyslu ochutnat, méně často oblečení, boty), vyzkoušet (si), pokusit se; slabé sloveso) - Např.: Das Brathähnchen sieht aber gut aus, darf ich probieren? - To pečené kuře vypadá ale dobře, můžu ochutnat?

versuchen (pokusit se, učinit pokus) - Např.: Er versuchte sie zu überzeugen. - Pokusil se ji přesvědčit.

 

padnout, sedět

passen (padnout, hodit se (ve smyslu velikosti oblečení); slabé sloveso) - Např.: Der Mantel passt dir wie angegossen! - Ten kabát ti padne jako ulitý!

stehen (stát (hlavní význam), slušet (ve vztahu k oblečení); silné sloveso) - Např.: Es steht dir gut! - To ti sluší!

 

změnit, vyměnit, měnit,...

ändern (pozměnit, změnit (názor, životní styl, rozhodnutí apod.))

wechseln (vyměnit něco za něco, nahradit něco něčím (sídlo, bydliště, práci, kola na autě apod.))

umtauschen (vyměnit něco, co nevyhovuje za něco jiného (hlavně věci))
Pozor
! Geld wechseln aber auch umtauschen

 

představovat

vorstellen (prezentovat, uvést koho jménem, předvést co) - Např.: Darf ich dir meinen Freund vorstellen? - Mohu ti představit mého přítele?

darstellen (znázorňovat, zobrazovat co, být čím) - Např.: Weißt du, wen dieses Bild darstellt? - Víš, koho tento obraz znázorňuje?

 

místo

der Platz (náměstí; vymezená plocha na sport/shromažďování; místo k sezení; prostor, místo na něco (např. ve skříni); pracovní místo, místo v jeslích, školce, hotelu apod.)
Pozor
! der Arbeitsplatz aber auch die Arbeitsstelle
! der Bauplatz aber auch die Baustelle
! umístění - an der ersten Stelle aber auch auf dem ersten Platz
! an deiner Stelle (na tvém místě) aber an deinem Platz (na tvém místě k sezení)

der Ort (výletní, lázeňské aj. místo, město; místo konání něčeho, kde se něco odehrálo (Olymp. hry, místo činu apod.)

die Stelle (místo nebo bod na těle, na nějakém předmětu, v prostoru; místo v textu, úsek skladby, přednášky apod.)

 

porucha, nehoda

die Panne (porucha na vozidle (nikoli např. na nějakém spotřebiči) technického rázu)

der Unfall (dopravní nehoda)

 

jídlo

das Essen (jídlo všeobecně, strava) - Např.: Das Essen hat mir dort gut geschmeckt. - Jídlo tam mi chutnalo.; (jedení) - Např.: Wir fangen gleich mit dem Essen an. - Začneme hned s jídlem.

das Gericht, die Speise (konkrétní hotový pokrm) - Např.: Fleischgerichte mag ich nicht, ich bin Vegetarier. - Pokrmy z masa nemám rád, jsem vegetarián.; Speisen und Getränke sind im Preis inbegriffen. - Jídla a nápoje jsou zahrnuty v ceně.

 

chuť

der Appetit (chuť na jídlo) - Např.: Ich habe Appetit auf etwas Süßes. - Mám chuť na něco sladkého.; Wir wünschen euch guten Appetit. - Přejeme vám dobrou chuť.

die Lust (chuť něco udělat, přání čeho) - Např.: Hast du Lust, ins Kino zu gehen? - Máš chuť jít do kina?
Pozor

! Ich habe Appetit (vzácně též Lust) auf eine Tasse heißen Tee. - Mám chuť na hrnek horkého čaje.

www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: